Forældresamarbejde
 
 
Som udgangspunkt afholdes der på Vestergårdsskolen 1-2 årlige forældremøder.

I klasseforældrerådene fastlægger man selv mødeaktivitetsniveauet, og klasselæreren deltager som minimum i 1 af møderne.

På alle klassetrin afholdes herudover årlige forældre-/elevsamtaler.

Gennem nu flere år har skolebestyrelsen været tovholder på at arrangere en meget velbesøgt skolefest, som vi har været så heldige, at vi har kunnet afholde udendørs i skolegården med elevunderholdning, medbragte madkurve og store grills. En ny tradition er herved skabt.

For 9. og 10. klasse afholdes et dimissionsarrangement lige før sommerferien. Heri deltager stort set alle elever og deres forældre.

I bestræbelserne på at tiltrække distriktets 0. klasseelever inviteres alle forældre til næste års skolebegyndere til en informationsaften allerede i september/oktober. Programmet for dette møde indeholder dels informationer om skolen, skolens politikker på udvalgte områder, eksempelvis mobning, og så lader vi et par af de ældre klasser gå i skole denne aften, så de nye forældre kan danne sig et indtryk af skolens virksomhed – herunder stifte bekendtskab med it-baseret undervisning.

Brugen af Forældre-intra bliver stadig udbygget, og stort set alle informationer til forældrene sendes nu elektronisk.

Skolen afholder efter behov netværksmøder i løbet af året. Heri deltager forældre, pædagoger, lærere, personale fra socialforvaltningen og andre relevante personer.

Støttecenterkoordinatoren står altid til rådighed for telefonisk kontakt med forældrene. Det er en foranstaltning, rigtigt mange forældre benytter sig af og er glade for.

Målet er
  • at alle forældre skal opleve skolen som en åben, hjælpsom og støttende organisation
  • at alle problemer skal søges afhjulpet på en respektfuld måde
  • at forældrene føler sig inddraget i beslutningerne
  • at forældrene skal opleve samarbejdet med skolen som forpligtende for begge parter
  • at det gode forældresamarbejde fastholdes og udbygges

Effekten af disse mål og de mange indsatser skal måles på, i hvor stort omfang forældrene deltager i aktiviteterne, og den tilbagemelding de giver herpå. Ligeledes skal effekten måles på, i hvilket omfang der træffes forpligtende beslutninger på netværksmøderne.

Læs skolens princip for skole/hjem-samarbejde